Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Digital Framework, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Digital Framework te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Digital Framework zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Digital Framework. Elke bestelling door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Digital Framework niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Digital Framework haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Digital Framework niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar tot hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Digital Framework (vermeld op alle facturen, offertes en website).

5.3. Behoudens ingeval van zuivere onderhouds- of supportdiensten en behoudens andersluidende overeenkomst of afwijkende vermelding op de factuur, zijn de gefactureerde bedragen als volgt samengesteld: 75% ten titel van vergoeding voor de door Digital Framework geleverde prestaties in het kader van de opdracht of dienstverlening en 25% ten titel van vergoeding voor de door Digital Framework verleende gebruiksrechten op de in uitvoering van de opdracht of dienstverlening ter beschikking gestelde software. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan integrale betaling binnen voormelde termijn van 30 dagen, is de schuldenaar van rechtswege, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, vanaf de dag na de uiterste betaaldatum en tot op het ogenblik van algehele betaling, bovenop het openstaande saldo verschuldigd aan Digital Framework: (1) een conventionele verwijlintrest gelijk aan 8% (op jaarbasis) van het openstaande saldo, evenals (2) een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het initiële factuurbedrag. Indien de schuldenaar de factuur wenst te protesteren, dient dit protest Digital Framework te bereiken per aangetekend schrijven en dit binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebrek aan duidelijk en specifiek protest, wordt de schuldenaar geacht de factuur te hebben aanvaard en is deze zonder meer integraal verschuldigd.

5.4. Digital Framework behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid – Algemeen

6.1. Digital Framework verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Digital Framework zijn middelenverbintenissen. Digital Framework is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2 Digital Framework kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Digital Framework zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Digital Framework of een aangestelde.

6.3 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

6.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Digital Framework geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

6.5 Digital Framework kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanmaken of aanleveren van privacy policy (GDPR) of algemene voorwaarden van de klant zijn website of webshop. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant en dient door de klant volledig aangeleverd te worden aan Digital Framework.

Artikel 7. Aansprakelijkheid software

7.1 Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

8.2 Digital Framework heeft het recht om op elk moment zijn voorwaarden aan te passen.

Artikel 9. Hostingdiensten & domeinnaam

9.1 De hostingdiensten worden door Digital Framework aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Digital Framework en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Digital Framework over te maken per aangetekende brief of 1 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Digital Framework. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. Elke opzegging van website en/of webshop en/of onderhoudscontract moet dit met aangetekend schrijven verzonden worden naar het adres van Digital Framework.

10.2. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Digital Framework het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

10.3. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Digital Framework verleende diensten betalen, alsook de kosten die Digital Framework moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Digital Framework nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Digital Framework. Bovendien behoudt Digital Framework het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

10.4. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Referentie

11.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Digital Framework voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Digital Framework.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Digital Framework geen controle heeft, bevrijden Digital Framework, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

12.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Digital Framework tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

13.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Digital Framework. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.